Privacyverklaring

De Peel Ballonvaarten,
gevestigd aan Kuulotterstraat 12 5445AX Landhorst,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Kuulotterstraat 12
5445 AX landhorst
06 19272802
www.depeelballonvaarten.nl
Arjan Schuurmans is de Functionaris Gegevensbescherming van De Peel Ballonvaarten. Hij is te bereiken: info@depeelballonvaarten.nl.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder van 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via De Peel Ballonvaarten,
dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Peel Ballonvaarten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Peel Ballonvaarten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– De Peel Ballonvaarten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
De Peel Ballonvaarten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Peel Ballonvaarten) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Peel Ballonvaarten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Zolang je diensten van De Peel Ballonvaarten afneemt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Je gegevens worden opgeslagen in Exact Online. Meer informatie over de beveiliging van
gegevens door Exact Online is hier terug te vinden: https://www.exact.com/benl/veiligheid/
Delen van persoonsgegevens met derden
De Peel Ballonvaarten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.De Peel Ballonvaarten blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Peel Ballonvaarten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.
– Google Analytics
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende maatregelen genomen ter
bevordering van uw privacy:
– Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
– De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics hebben we uitgezet.
– We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
– Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.
Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out
Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on
downloaden van de Google site: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Peel Ballonvaarten en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@depeelballonvaarten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
De Peel Ballonvaarten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
De Peel Ballonvaarten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@depeelballonvaarten.nl